• Empresa especialitzada
    Inspecció Tècnica d'Edificis • Cèdul·la d'habitabilitat • Certificat Energètic
  • Especialistes
    en tramitació
    I.T.E.
ITECAT

Gestionem les I.T.E. amb la màxima rapidesa y eficiència.

Som una empresa formada per diversos arquitectes tècnics i enginyers especialitzats en assesorar, gestionar i tramitar tot tipus de documentació per l'inmoble, tals com I.T.E. (Inspecció Tècnica Edificis), certificats energètics i cèdules d'habitabilitat.

I.T.E. (Inspecció Tècnica Edificis)

Elements revisats a la I.T.E.

La inspecció es basa en els següents elements a revisar:

CIMENTACIÓ I ESTRUCTURA

FAÇANES I MITGERES

ESTANQUEÏTAT I COBERTES

INSTAL·LACIONS I ALTRES ELEMENTS

Fruit de la inspecció les deficiències es
classifiquen en:

Molt greus:
Les deficiències que pel seu abast representen un perill imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i que requereixen una intervenció immediata.

100% Complete
Greus:
Les que per la seva incidència representen un risc imminent per a l’estabilitat o seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposen un risc per a la seguretat de les persones i que requereixen l’adopció de mesures cautelars.

100% Complete
Importants:
Les que, malgrat no representar un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, afecten la salubritat i funcionalitat i fan necessària una intervenció correctora.

100% Complete
Lleus;
Les que fan necessari realitzar treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar l’agreujament o l’aparició de noves deficiències.

100% Complete
El resultat de l'inspecció serà favorable quan l'edifici o la construcció reuneixi les següents condicions:
Seguretat, perquè no impliqui risc per les persones i béns.

Així mateix, hauran de ser reparades les façanes (interiors, exteriors i mitjaneres) i altres elements, l'estat dels quals, sigui un risc per la seguretat de les persones, tals com xemeneies, falsos sostres, cornises, sortints, vols o elements ornamentals o de acabat.

Salubritat, de manera que no atempti contra la higiene i la salut pública.

Pel que s'hauran de realitzar les obres necessaries per que no es produeixin filtracions d'aigua a través de la façana, coberta o del terreny, i s'haurà de mantenir el bon estat i el funcionamient de las xarxes generals de fontaneria i sanejement

Ornament públic i decor

De manera que la façana dels edificis i construccions no afecti a la imatge urbana.

A ITECAT estem preparats per assolir tots aquests objectius.
Aconsegueix l'Informe de suficiència.

Pressupostos personalitzats en menys de 24 hores.

Exemples de deficiències en una I.T.E.

Elements inspeccionats en una I.T.E.

Estanqueïtat

Instal·lacions

Cimentació i Estructura

Seguretat i Ornament públic

Contacte

Contacta amb nosaltres

ITECAT.COM

Tots els nostres serveis

Inspecció Tècnica Edificis

Revisió obligatoria que hauran de passar tots els edificis de vivendes plurifamiliars que tinguin una antiguitat de 45 anyos.

Cèdul·la d'habitabilitat

Document administratiu que acredita que una vivenda cumpleix les condicions mínimes d'habitabilitat.


Certificat Energètic

Document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre las característiqueas energètiques d'un immoble.